Disclaimer

Ondanks dat FIRM Financieel de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan FIRM Financieel niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet, en/of actueel is. Verzeker uzelf van de juistheid hiervan door een schriftelijke bevestiging te vragen.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

FIRM Financieel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. FIRM Financieel aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van FIRM Financieel kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door FIRM Financieel worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. FIRM Financieel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRM Financieel. 

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.